Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre záujmovú činnosť

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti poskytovateľa a účastníka (ďalej len "Deti") a ich zákonných zástupcov (ďalej len "Rodičia"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito podmienkami.

II. POSKYTOVATEĽ (ďalej aj „Veselá veda“)

Veselá veda Slovensko o.z.
IČ 52973972
sídlo Karpatské námestie 10
83106 Bratislava
Tel.: 724 245 452 
michal@veselaveda.cz

III. SLUŽBY

Krúžky, tábory, vzdelávacie pobyty a podobné aktivity pre deti a mládež obdobné záujmovému vzdelávaniu (ďalej aj „Aktivity“).

IV. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Zmluvný vzťah vzniká odovzdaním prihlášky Veselej vede. Podaním prihlášky Rodičia vyjadrujú súhlas s Obchodnými podmienkami a prihláška je záväzná (tým nie sú vylúčené ustanovenia v článku VI).

V. SPÔSOB ÚHRADY

Rodič vykoná úhradu za služby v termíne stanovenom pre danú Aktivitu Poskytovateľom, ale nie neskôr než pred začatím druhej lekcie krúžku, nástupu na tábor atď. prevodom na účet Veselej vedy. Pri nezaplatení môže Poskytovateľ od zmluvy odstúpiť a v takom prípade sa zmluvný vzťah ruší od samého začiatku. Nárok Poskytovateľa na odmenu vo výške 4,64 € za navštívenú lekciu tým nie je dotknutý.

Potvrdenie o účasti dieťaťa na Aktivite je vystavené obratom po odoslaní prihlášky. Faktúry "Na rodiča" vystavené podľa údajov v prihláške robí a posiela automat, sú zadarmo. Faktúry "Na firmu" vystavené manuálne na základe požadovaných zmien a úprav poskytujeme s tým, že účtujeme manipulačný poplatok 4 €, o ktorý zvýšime sumu pobytného / krúžkovného.

VI. PREKÁŽKY NA STRANE DIEŤAŤA

V prípade nemožnosti Dieťaťa zúčastniť sa už prebiehajúceho krúžku nevzniká nárok na vrátenie uhradenej čiastky. Poskytovateľ sa bude snažiť poskytnúť primeranú náhradu (napr. Formou lekcií zadarmo alebo vrátenia pomernej časti zaplatenej ceny) v prípade dlhodobých zdravotných problémov Dieťaťa a v ďalších výnimočných prípadoch.

U krúžkov, ktoré ešte nezačali, alebo u tých, kde zatiaľ prebehla len prvá lekcia, vráti Veselá veda 100% uhradenej ceny pri písomnom odhlásení zaslanom na e-mail jan.buci@veselaveda.sk najneskôr pred začiatkom druhej lekcie.

U táborov sa vracia 100% uhradenej ceny pri písomných odhláseniach zaslaných na e-mail jan.buci@veselaveda.sk aspoň 30 dní pred začiatkom prázdnin, kedy tábor prebieha. Pri odhlásení v kratšej lehote (pri registrácii na celú dobu tábora) vráti Veselá veda 50% uhradenej ceny, ale ak za seba nájdete náhradníka, vráti 100%. Pri odhlásení menej ako 7 dní pred začiatkom tábora a pri už prebiehajúcich táboroch sa cena nevracia.

VII. PREKÁŽKY NA STRANE POSKYTOVATEĽA (ďalej aj "VESELEJ VEDY")

Veselá veda môže stanoviť minimálny počet účastníkov. Ak počet účastníkov nedosiahne tejto hranice, je Veselá veda oprávnená aktivitu zrušiť. Zmluvný vzťah končí ku dňu zrušenia aktivity. Veselá veda môže zrušiť aktivitu aj z iných objektívnych dôvodov. O tejto skutočnosti okamžite informuje Deti a Rodičov. Pokiaľ vedúci aktivity nebude môcť v jej priebehu ďalej aktivitu viesť a nemožno za neho zabezpečiť plnohodnotnú náhradu, môže Veselá veda zrušiť aktivitu. V týchto prípadoch bude vrátená pomerná časť zaplatenej ceny, ktorá sa vypočíta ako podiel uskutočnených aktivít (lekcií) a aktivít (lekcií), ktoré do ukončenia aktivity zostávajú.

Vo výnimočných prípadoch musí Veselá veda stanovený termín prispôsobiť napríklad požiadavkám školského rozvrhu. Ak sa tak stane, všetkých prihlásených oslovíme mailom a ak nový termín nebude vyhovovať, vrátime platbu za neodchodené hodiny.

Veselá veda môže Aktivitu zrušiť aj z iných dôvodov. Suma uhradená za zrušenú Aktivitu sa prevedie na členský príspevok, ktorý oprávňuje Deti k účasti na všetkých ďalších aktivitách Veselej vedy v hodnote zodpovedajúcej výške členského príspevku zvýšeného o 20% (20% zľava z ceny Aktivít hradených členským príspevkom). Ak Rodičom takýto postup nevyhovuje a požiadajú o vrátenie sumy na jan.buci@veselaveda.sk, Veselá veda vráti pomernú časť úhrady za Aktivitu, ktorá sa z dôvodov na strane Veselej vedy neuskutočnila.

VIII. DODANIE SLUŽBY

Veselá veda sa zaväzuje dodať dohodnutú službu v kvalite a rozsahu, ktorú sme uviedli v podmienkach (propozície, leták, projekt, a pod.).

IX. SYNERGIE NA STRANE DETÍ A RODIČOV

Veselá veda má stanovený prevádzkový poriadok a ďalšie podmienky účasti. V prípade nedodržiavania podmienok zo strany Detí (najmä formou narušovanie hladkého priebehu aktivít) môže Veselá veda ukončiť zmluvný vzťah. V tomto prípade Rodičom Dieťaťa nenáleží žiadna finančná náhrada.

X. VYŠŠIA MOC

V prípade zásahu vyššej moci nemá Veselá veda voči Deťom a Rodičom žiadne povinnosti. Za vyššiu moc sa považuje tiež obmedzenie činnosti Veselej vedy danej zmenou legislatívy, platnými vládnymi nariadeniami a vyhláškami hygienických staníc.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky sú platné a záväzné pre všetky služby. Zmenu Obchodných podmienok možno uskutočniť len písomnou formou.

Tieto podmienky sú platné od 24. augusta 2022