Školy a škôlky

Chcete obohatiť ponuku voľnočasových aktivít pre deti?

Veselá veda organizuje krúžky a vzdelávacie bloky zamerané na prírodné vedy, prímestské a pobytové tábory.

 • Krúžky organizujeme priamo na školách, kde si prenajímame učebňu. Odborná chemická učebňa nie je podmienkou, ale pre deti má predsa len inú atmosféru než obyčajná trieda.
 • Celú komunikáciu s rodičmi detí zabezpečujeme sami, od prihlásenia až do konca krúžku.
 • Lektori krúžkov sú preškolení zamestnanci Veselej vedy. Sami zabezpečujeme ich nábor, preškolenie a všetok potrebný materiál na pokusy.
 • Veselá veda má poistku zodpovednosti.
 • Takisto riešime požiadavky rodičov, s ktorými sme celú dobu trvania krúžku v kontakte.
 • V prípade sviatkov či ochorenia lektora a podobných výnimočných situáciách vždy zaistíme náhradu hodiny.
 • Staráme sa o zmysluplné využitie voľného času detí.
 • Zakladáme si na tom, že každé dieťa je u nás strojcom pokusov, nikto nestojí obďaleč.
 • Podporujeme hľadanie vlastných ciest malých bádateľov. Individuálny prístup je to najcennejšie, čo môžeme v deťoch rozvíjať.
 • Používame zásadne vlastnú metodiku, ktorú ďalej neponúkame.
 • Naše krúžky môžu lektorovať tiež učitelia z Vašich radov, ktorým všetko potrebné poskytneme.

Chcem sa opýtať

Akékoľvek otázky radi zodpovieme, napíšte nám email alebo rovno zavolajte.

FAQ

01 Čím presne sa zaoberáte a kto za tým stojí?
Sme nezisková organizácia Veselá veda a našim poslaním je prebúdzať záujem o prírodné vedy a technické odbory u detí. Od roku 2011 organizujeme na 1. stupni základných škôl krúžky zábavných vedeckých pokusov z chémie, biológie a fyziky. Cez prázdniny organizujeme prímestské tábory a projektové dni s rovnakou tématikou. V školskom roku 2019/2020 navštevovalo naše krúžky cez 5000 detí vo viac než 450 školách po celej Českej republike. Veselú vedu založila Martina Fialová…..
02 Ako to celé funguje?
Snažíme sa byť čo najviac samostatný a školu zbytočne nezaťažovať. Sami si zabezpečujeme lektora, jeho preškolenie a zoznámenie s metodikou, vybavenie a materiál na pokusy, spracovanie prihlášok a platieb, celú komunikáciu s rodičmi atď. Od školy potrebujeme prenajať učebňu (akákoľvek, odborná učebňa chémie alebo fyziky je pre deti bonus, ale naši lektori majú vlastné vybavenie a odborné učebne nepotrebujú) a asistenciu, aby sa rodičia a deti o otvorení krúžku na škole dozvedeli a dostali sa na www.veselaveda.sk, kde sú organizačné pokyny i online prihláška. Krúžky prebiehajú cca od októbra do mája, 30 lekcií za školský rok, každá lekcia trvá 60 minút. Platí sa 2x ročne po 2. hodine každého polroka (prvá hodina je ukážková "na skúšku", pokiaľ deti nechcú pokračovať, je zdarma). Družinové deti si lektor vyzdvihuje pred začiatkom krúžku z družiny a po skončení krúžku vracia do družiny alebo s písomným súhlasom rodičov púšťa rovno domov.
03 Má škola zodpovednosť za deti?
Nemá. Počas trvania krúžku preberá za deti zodpovednosť Veselá veda.
04 Môže byť lektorom učiteľ?
Lektori z radov učiteľov sú vo Veselej vede vítaní, ale nie sú podmienkou. Môžu lektorovať na domovskej škole, ale aj na ďalších školách v meste. Kvalifikácia v prírodných vedách nie je nutná - všetci lektori sú vopred vybavení podrobnou metodikou, instruktážnymi videami ako urobiť pokus a aj preškolením zásad bezpečnosti práce. Rozhodujúce je nadšenie pro vec, spoľahlivosť a zodpovedný prístup. Na krúžku si s deťmi obvykle tykajú a vzťahy sú kamarátske. Pracovná zmluva s lektorom a výplata 6-10 € za odučenú hodinu zaisťuje Veselá veda.
05 Aký je harmonogram Vašich aktivít?
Medzníky spolupráce 1. máj-jún príprava zámeru: s vedením školy si potvrdíme zámer krúžok na škole otvoriť a dohodneme, ako o krúžku informujeme deti a rodičov (v ponuke krúžkov na webe školy, distribúcia letákov, na nástenke... individuálne podľa zvykov na každej škole). 2. V 2. ½ augusta/ januára iniciuje zástupca VV koordinačnú poradu s vedením školy s cieľom potvrdiť konkrétny deň, čas a miesto konania krúžku (väzba na rozvrh, družinu atď.), miesto zrazu nedružinových detí, podmienky nájomnej zmluvy alebo iný titul užívania školského priestoru. Prípadne predanie letáčikov k distribúcii. Najneskôr v 1. týždni v septembri informujeme deti a rodičov o ponuke krúžku. Prihlášky vyplňujú rodičia do konca septembra (alebo kedykoľvek v priebehu roka, ak sa hlási na už rozbehnutý krúžok) na internetových stránkach www.veselaveda.sk. Potvrdenie o prijatí prihlášky a informácie o začiatku krúžku a administráciu platieb za krúžok zaisťuje Veselá veda. Po ukončení náboru zasiela VV škole pre informáciu zoznam prihlásených detí. 3. Pred prvým krúžkom a.) VV a škola podpisujú nájomnú zmluvu. B.) Lektor sa príde predstaviť vedeniu školy (ak sa už predtým nezúčastnil koordinačnej schôdzky) a na podpis prevziať kľúče. c.) Rodičom družinových detí posiela VV k podpisu súhlas s uvoľnením z družiny po dobu krúžku. 4. Behom každého krúžku Lektor VV vyzdvihuje deti z družiny a po konci krúžku ich tam vracia, vyzdvihuje nedružinové deti na určenom mieste a dohliada na odchod zo školy po skončení krúžku a.) Každá hodina začína zhrnutím zásad bezpečnosti, končí uprataním a zápisom dochádzky a prebranej tematiky do elektronickej triednej knihy Veselej vedy b.) Presuny termínov krúžku kvôli prázdninám, náhradné hodiny a pod. rieši Veselá veda priamo s rodičmi.

Naše hodnoty

 • hravo
 • slobodne
 • s rešpektom
 • samostatne
 • bezpečne